Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni (“Aydınlatma Metni”), kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebileceğine dair tarafınıza gerekli bilgilendirmenin yapılması için paylaşılmaktadır. KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. İşbu Aydınlatma Metninde Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri birlikte “Kişisel Veriler” olarak kısaltılacaktır.


Veri Sorumlusunun ve Temsilcisinin Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde Veri Sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede Veri Sorumlusu, aşağıda bilgileri yer alan Çiğdem Mah. 1552. Sok. No:1/6 Çankaya – ANKARA adresinde kayıtlı Kamu Araştırmaları Vakfı’dır.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) tarafından yürütülmekte olan “Değişen Dünya Gelişen Gençlik” Projesi kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetleri sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda, tarafımıza iletmiş olduğunuz özel nitelikli kişisel verilerinizi içeren ad-soyad, adres ve iletişim bilgileri gibi her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.


Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

-“Değişen Dünya Gelişen Gençlik” Projesi kapsamında düzenlenecek olan çevrimiçi eğitim faaliyetlerinde elde edilen ses ve görüntü materyallerinin program faaliyetlerini ilgili kurumlara raporlamak amacıyla, 

-Proje kapsamında elde edilen iletişim bilgilerinin Kamu Araştırmaları Vakfı’nın gelecekteki olası faaliyetlerine yönelik bilgilendirme yapmak amacıyla, 

-Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak amacıyla, 

-Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçşa verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak amacıyla, 

-Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/ yedekleme yapmak amacıyla, 

-Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla ve 

-KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

KAV ile aşağıda belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, KAV ile talep edildiğinde projenin fon sağlayıcısı konumunda olan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.


Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kamu Araştırmaları Vakfı’na iletmeniz durumunda Kamu Araştırmaları Vakfı talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

– Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

 

KVKK FORMU

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

-KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

-Kişisel verilerin kanuna ayrkırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Kamu Araştırmaları Vakfı’na iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Kamu Araştırmaları Vakfı’na iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kamu Araştırmaları Vakfı’na KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; dilekçe ile, dilekçenin imzalı bir nüshasını Çiğdem Mah. 1552. Sokak No: 1/6 Çankaya – Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili dilekçeyi info@kav.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.


KVKK Uyarınca Kişisel Verilerinizin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Yerler

KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Kamu Araştırmaları Vakfı, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, 

-Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, 

-Kamu Araştırmaları Vakfı, yukarıda belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

-Kamu Araştırmaları Vakfı’nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

-Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

-Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kamu Araştırmaları Vakfı’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

İşbu metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın “Değişen Dünya Gelişen Gençlik Projesi Aydınlatma ve Rıza Metni” ile tarafıma açıklanmış olan bilgilendirme kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul ve beyan ederim.